Titlul proiectului: Transport Durabil şi Turism de-a lungul Dunării
Acronym: TRANSDANUBE
ID: SEE/D/0060/3.1/X
EoI Număr de referinţă: SEE/D/0060/3.1/X
Axa Prioritară: Îmbunătăţirea accesibilităţii
Aria de intervenţie: Îmbunătăţirea  coordonării în promovarea, planificarea şi funcţionarea reţelelor de transport primar şi secundar.
Mai multe informaţii despre Transdanube, activităţile şi rezultatele proiectului sunt valabile pe www.transdanube.eu

În drumul său către Marea Neagră, fluvial Dunărea traversează 10 ţări. Prin urmare, este considerat unul dintre cele mai importante drumuri fluviale transnaţional din lume. Cursul acestuia are o istorie bogată şi realizează o conexiune puternică între regiunile Europei de Sud-Est. O serie de iniţiative au subliniat necesitatea cooperării în vederea stimulării dezvoltării regiunii Dunării. În aprilie 2011, luând în considerare Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării, statele membre UE şi-au declarat adeziunea într-o acţiune comună. În conformitate cu obiectivele Programului Transnațional al Europei de Sud Est (SEE), TRANSDANUBE îşi propune abordarea, atât a problemelor legate de accesibilitatea deficitară, cât şi a celor privind slaba calitate a serviciilor din transporturi în SEE, acesta reprezentând un impediment major în dezvoltarea economică a regiunii.

Obiectivul proiectului îl reprezintă dezvoltarea mobilităţii durabile de-a lungul Dunării, incluzând modalităţi de transport care să ţină seama de cerinţele mediului înconjurător, în scopul îmbunătăţirii accesibilităţii şi al activării conceptului de turism durabil în toată regiunea Dunării. Turiştii vor fi în măsură să ajungă în destinaţii turistice izolate din regiunea fluvială, ceea ce va avea ca rezultat o creştere a valorii adăugate, de care vor beneficia regiunile dunărene. Dezvoltarea ofertelor pentru transportul durabil va stimula trecerea la sistemele ecologice de mobilitate care vor avea ca rezultat reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, a poluanţilor, zgomotului şi nu în ultimul rând servicii de transport superioare calitativ pentru locuitori. Aceasta va influenţa, în final, calitatea dezvoltării economice a regiunii şi a vieţii locuitorilor.
În vederea realizării setului de obiective, TRANSDANUBE urmăreşte o abordare intersectorială, combinând sectoarele turism şi transport, pentru care, în prezent nivelul de cooperare este slab.
Pe baza analizei situaţiei prezente a ofertelor din domeniul transportului durabil şi turism, partenerii vor elabora planuri de acţiune care se vor concretiza într-o prioritizare a soluţiilor posibile necesare în depăşirea decalajelor existente. O viziune comună asupra mobilităţii “eco friendly”, elaborată şi acceptată de partenerii proiectului va reprezenta ghidul de orientare în trasarea ofertelor referitoare la transportul durabil. În funcţie de stadiul curent al partenerilor proiectului, activităţile vor include elaborarea de studii de fezabilitate, pre-investiţii, demonstraţii pentru punerea în aplicare a noilor oferte de transport multi-modal, noi servicii de transport fluvial şi servicii noi/îmbunătăţite pe rutele cicloturistice. Deoarece informaţia referitoare la diferitele opţiuni de deplasare este foarte importantă în utilizarea ofertelor de transport noi apărute sau deja existente, accesul la acest tip de informaţie trebuie asigurat la diferite niveluri. Implicarea factorilor interesaţi la nivel regional/naţional sau transnaţional este foarte importantă în succesul proiectului. Mesele de lucru organizate la nivel regional sau naţional, cât şi participarea la conferinţe transnaţionale şi întâlniri în cadrul proiectului vor asigura forumurile necesare în procesul de informare a părţilor interesate despre proiect şi modul de accesare a tehnologiei pe parcursul dezvoltării şi implementării soluţiilor specifice de mobilitate durabilă.
Obiectivele proiectului

Îmbunătăţirea accesibilităţii în regiunile aflate de-a lungul Dunării (de-a lungul fluviului, cât şi de la acesta la regiunile interioare) prin intermediul ofertelor de mobilitate durabilă;

Îmbunătăţirea mobilităţii durabile în regiunea Dunării;

Creşterea valorii adăugate din turism în regiunile de-a lungul Dunării prin pachete de marketing în domeniul mobilităţii şi turismului;

Creşterea gradului de conştientizare, cunoaştere şi promovare în domeniul mobilităţii durabile;

Evidenţierea beneficiilor ofertelor mobilităţii durabile pentru diferitele regiuni, precum şi a măsurilor luate prin proiectele pilot.

Principalele rezultate vor fi:

raport al situaţiei prezente privind mobilitatea durabilă în regiunea Dunării la nivel transnaţional;

crearea unei viziuni unitare asupra mobilităţii “eco friendly”;

planuri regionale de acţiune;

oferte bine definite de transport durabil;

hărţi digitale cu prezentarea informaţiilor privind ofertele existente de mobilitate şi turism;

planuri de marketing şi pachete de mobilitate soft.

Dispunând de 14 parteneri dispersaţi în mod egal de-a lungul Dunării şi un consiliu larg de parteneri strategici, observatori la toate nivelurile, rezultatele proiectului vor reflecta situaţia reală asupra mobilităţii durabile şi turism din întreaga regiune. Trasând experienţa dobândită pe parcursul acţiunii de implementare în rapoarte şi manuale, se va putea dovedi şi, totodată, facilita caracterul reproductibil al soluţiilor de dezvoltare. Prin urmare, TRANSDANUBE, va susţine şi promova mobilitatea durabilă în strânsă legătură cu protejarea mediului ca posibilitate de îmbunătăţire a accesibilităţii în regiunea SEE.

Principalul scop este acela de dezvoltare a mobilităţii durabile de-a lungul Dunării, incluzând mijloace de transport pe cale ferată, autobuze, biciclete, transport naval în vederea uşurării modului de înţelegere a conceptului de turism durabil în toată regiunea Dunării.

Manager de proiect: Camelia Surugiu camelia_surugiu@incdt.ro

Manager de comunicare: Rodica Trifanescu rodicatrifanescu@incdt.ro

Manager financiar : Gabriela Marchidan marchidan@incdt.ro

Bugetul total al Institutului Naţional de Cercetare Dezvoltare în Turism – PP8: 134.305,92 Euro
Cofinanțare ERDF 85%: 114,160,03 Euro
Contribuţia statului 13%: 17459,76 Euro
Contribuţia proprie publică 2%: 2686,13 Euro
Perioada de implementare: 2 ani (octombrie 2012 – septembrie 2014)

PACHETE DE LUCRU

WP1 – Proiectul transnaţional şi managementul financiar

Partener responsabil: LP – EAA
Descriere: Pachetul acoperă toate activităţile necesare coordonării implementării proiectului, parteneriatul şi îndeplinirea obligaţiilor tehnice ale proiectului

WP2 – Activităţi de comunicare

Partener responsabil: ERDF PP4 – WPRED
Descriere: În scopul asigurării unei strategii de diseminare coerentă, partenerii vor elabora un plan de comunicare care include identitatea proiectului cu liniile directoare si recomandările pentru fiecare activitate legată de comunicare prin conturarea obiectivelor, grupurilor ţintă, indicatorilor rezultaţi şi calendarul de desfăşurare.

Comunicat de presă.pdf

Buletin informativ.pdf

Flyer.pdf

WP3 – Analiza reţele de transport şi turism

Partener responsabil: ERDF PP8 - INCDT
Descriere: Experienţa şi gradul de conştientizare asupra beneficiilor mobilităţii durabile diferă în cadrul regiunilor din SEE. În timp ce, ţările de pe cursul superior al Dunării au câştigat, de-a lungul timpului, experienţă în implementarea ofertelor de transport durabil şi conştientizează atât punctele tari, cât şi dezavantajele acestor servicii, regiunile de pe cursul inferior al Dunării sunt încă lipsite de experienţă. De aceea este necesară stabilirea unei baze comune de implementare a ofertelor transportului durabil şi pachetelor turistice în regiunile SEE.

ANALIZA SISTEMULUI DE TRANSPORT & TURISM SITUAȚIA EXISTENTĂ ÎN JUDEȚUL CARAȘ SEVERIN, ROMANIA REZUMAT

Transdanube - Executive summary.pdf

Fisa informativa privind bunele practici colectate.pdf

WP4: Oferte de mobilitate durabilă și demonstaţii

Partener responsabil: ERDF PP2 – BGLD
Descriere: Obiectivul proiectului TRANSDANUBE îl reprezintă dezvoltarea mobilităţii durabile de-a lungul Dunării, incluzând mijloacele de transport pe cale ferată, autobuze, biciclete şi transport fluvial, îmbunătăţirea accesibilităţii şi activarea conceptului de turism durabil în toată regiunea Dunării. Activităţile implementate de către parteneri diferă ca mod de aplicare şi detaliere. În vederea garantării unei acţiuni comune de implementare, partenerii vor dezvolta o viziune unitară asupra mobilității soft, înglobând într-o viziune comună abordarea lor privind dezvoltarea ofertelor şi pachetelor din domeniul mobilităţii durabile.

WP5: Mobilitate şi marcheting turistic (informaţii/pachete)

Partener responsabil: ERDF PP2 – BGLD
Descriere: Informaţiile referitoare la diferitele posibilităţi valabile de mobilitate sunt foarte importante pentru utilizarea ofertelor existente şi/sau noi de transport. Acest lucru este valabil mai ales atunci când este vorba de ofertele de transport durabil, în prezent, acestea aflându-se într-o stare incipientă în comparaţie cu alte mijloace de transport disponibile în regiunile SEE. De aceea, furnizarea de informaţii despre ofertele existente sau cele recent dezvoltate reprezintă o activitate esenţială pentru succesul mobilităţii durabile în regiunea Dunării.

WP6: Implicarea părţilor interesate, evaluarea, activităţi ulterioare

Partener responsabil: ERDF PP1 - DTC
Descriere: Pentru o implementare de succes a activităţilor (pilot) şi în vederea obţinerii unor rezultate şi a unei politici durabile, implicarea părţilor interesate la nivel local, regional şi naţional este foarte importantă în toate etapele proiectului. De aceea, sunt prevăzute măsuri de implicare, pregătire şi conştientizare a părţilor interesate. Acest fapt este completat cu diseminarea rezultatelor proiectului, comunicarea recomandărilor politicii comune şi sprijinire în continuarea procesului Strategiei Dunării.
Pe baza rezultatelor activităţilor pilot, organismele şi instituţiile de finanţare vor trebui abordate pentru asigurarea unei continuităţi în finanţarea următoarelor etape derulate la nivel regional şi transnaţional. Spre finalul proiectului, posibile activităţi viitoare comune vor fi discutate, vor fi definite punctele cheie şi procesul 2014+ ETC - va fi  monitorizat îndeaproape pentru o informare clară cu privire la posibilităţile de cooperare transnaţională viitoare.

Activitatea 6.2. Implicare regionala si nationala a stakeholderilor, training si constientizare

În perioada 04.03. - 07.03.2013, membrii echipei de lucru ai INCDT au efectuat o deplasare în zona Moldova Nouă – Orșova - Calafat, pentru informare şi documentare în cadrul proiectului TRANSDANUBE. Cu acest prilej au avut loc au avut loc discuţii generale referitoare obiectivele generale ale proiectului TRANSDANUBE și posibilitatea implicării autorităților locale în susținerea proiectelor de mobilitatea durabilă pe cursul Dunării. Totodată membrii echipei INCDT au avut discuții cu privire la resursele/obiectivele turistice existente şi posibilităţile de dezvoltare pentru fiecare localitate în parte, la situaţia proiectelor întocmite şi stadiul implementării lor, asupra documentaţiilor de urbanism existente, analiza deficienţelor şi disfuncţionalităţilor privind dezvoltarea turismului în localităţile vizitate.

În perioada 18.03 – 21.03. 2013 membrii echipei de lucru ai INCDT au efectuat o deplasare în zona Tulcea – Luncavita – Macin – Greci pentru stabilirea de contacte cu autoritatile locale din judetul Tulcea privind posibilitatile de dezvoltare a turismului. Membrii echipei INCDT au făcut deplasări pe teren, au fost vizitate obiectivele de interes turistic pentru care se doreşte dezvoltarea transportului intermodal și turismului, portul turistic Tulcea și au discutat problemele speciale privind mobilitatea turistilor si localnicilor in cadrul Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii.


Primul workshop regional al proiectului Transdanube

In data de 6 iunie 2013 Institutul National De Cercetare Dezvoltare In Turism, cu sprijinul Consiliului Județean Caras Severin a organizat la Reșița primul workshop regional al proiectului Transdanube . Cu acest prilej stakeholderii au avut oportunitatea de a cunoaște rezultatele studiului de analiza a situației actuale a transportului si turismului din zona  Caras Severin – Porțile de Fier. De asemenea, echipa INCDT a prezentat viziunea comuna privind mobilitatea durabila de-a lungul Dunării si obiectivele Planurile Regionale de Acțiune.
În conformitate cu obiectivele Programului Sud Estul Europei (SEE), proiectul Transdanube, urmăreşte să evidenţieze gradul redus de accesibilitate şi calitatea precară a serviciilor de transport în SEE şi să elaboreze soluţii în vederea îmbunătăţirii situaţiei existente. Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare în Turism (INCDT), este partener în acest proiect şi are ca atribuţii analiza situaţiei existente de pe traseul românesc al Dunării, iar ca studiu de caz a ales judeţul Caraş Severin, având în vedere şi potenţialul turistic deosebit al acestuia.

Prezentare generală a proiectului.pdf

Analiza situației curente a rețelei de transport și turism.pdf

Colecții de Bune Practici.pdf

Activitatea 4.1.2 Dezvoltarea strategiei și plan.pdf

Plan de acţiuni privind mobilitatea durabilă şi dezvoltarea,pdf

 

Institutul National de Cercetare Dezvoltare in Turism a participat la Targul de Turism al Romaniei, 14 – 17 noiembrie 2013, Bucuresti pentru a promova proiectul TRANSDANUBE

Institutul National de Cercetare Dezvoltare in Turism a participat la Targul de Turism al Romaniei, organizat in perioada 14 – 17 noiembrie 2013 in Bucuresti. Targul de Turism al Romaniei organizat la ROMEXPO, atrage un interes ridicat din partea actorilor din turism din Romania si din intreaga lume. Impreuna cu Autoritatea Nationala pentru Turism, ca partener strategic, Institutul National de Cercetare Dezvoltare in Turisma diseminat principalele rezultate ale proiectul TRANSDANUBE tuturor vizitatorilor interesati de mobilitate in turism si transport durabil de-a lungul Dunarii.

A doua participare a Institutului National de Cercetare Dezvoltare in Turism la Targul de Turism al Romaniei, 13 – 16 martie 2014, Bucuresti pentru a promova proiectul TRANSDANUBE

Institutul National de Cercetare Dezvoltare in Turism a participat la  Targul de Turism al Romaniei, organizat in perioada 13-16 martie 2014 in  Bucuresti. Targul de Turism al Romaniei organizat la ROMEXPO, ajunge la un interes ridicat din partea părților interesate de turism din România și din întreaga lume. Impreuna cu Autoritatea Nationala pentru Turism, ca partener strategic, Institutul National de Cercetare Dezvoltare in Turism a diseminat principalele rezultate ale proiectul TRANSDANUBE tuturor vizitatorilor interesati de mobilitate in turism si transport
durabil de-a lungul Dunarii.

Al cincilea workshop transnațional al proiectului TRANSDANUBE

În perioada 14 – 15 Mai 2014, Institutul Național de Cercetare Dezvoltare în Turism, București a organizat în municipiul Tulcea a cincea întâlnire transnațională din cadrul proiectului TRANSDANUBE. Au participat parteneri din 6 țări precum și oficialități de pe plan local și național: Președintele Consiliului Județean Tulcea – Dl. Horia Teodorescu, Guvernatorul Rezervației Biosferei Delta Dunării – Dl Edward Bratfanof, reprezentantul teritorial din partea Autorității Naționale pentru Turism – Dl. Petrică Jelescu.

În conformitate cu obiectivele Programului Sud Estul Europei (SEE), proiectul Transdanube, urmăreşte să evidenţieze gradul redus de accesibilitate şi calitatea precară a serviciilor de transport în SEE şi să elaboreze soluţii în vederea îmbunătăţirii situaţiei existente.

În cadrul întâlnirii de la Tulcea, a fost prezentat stadiul actual al proiectului și situația financiară, modul de realizare a unor pachete de lucru, cooperarea transnațională. S-a desfășurat o vizită de lucru în Rezervația Biosferei Delta Dunării.

Al doilea workshop regional al proiectului Transdanube

În data de 26 iunie 2014 Institutul National De Cercetare Dezvoltare In Turism, cu sprijinul Consiliului Județean Caras Severin a organizat la Reșița al doilea workshop regional al proiectului Transdanube . Cu acest prilej stakeholderii au avut oportunitatea de a cunoaște stadiul actual de realizare a proiectului, implicarea INCDT în realizarea acestuia, precum și măsurile cuprinse în Planul Regional de Acțiune pentru județul Caraș Severin, măsuri care vor fi cuprinse în strategiile viitoare de dezvoltare a județului. De asemenea, echipa INCDT a prezentat studiul de prefezabilitate pentru dezvoltarea turistică a insulei Ostrovul Moldova Nouă. Workshop-ul s-a finalizat printr-un schimb de idei și opinii referitoare la stadiul actual de dezvoltare a turismului și transporturilor în județ, punctele forte precum și cele slabe și măsurile care trebuie luate pentru reglementarea acestor situații.

În conformitate cu obiectivele Programului Sud Estul Europei (SEE), proiectul Transdanube, urmăreşte să evidenţieze gradul redus de accesibilitate şi calitatea precară a serviciilor de transport în SEE şi să elaboreze soluţii în vederea îmbunătăţirii situaţiei existente. Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare în Turism (INCDT), este partener în acest proiect şi are ca atribuţii analiza situaţiei existente de pe traseul românesc al Dunării, iar ca studiu de caz a ales judeţul Caraş Severin, având în vedere şi potenţialul turistic deosebit al acestuia.

 

Conferinta Finala a proiectului TRANSDANUBE - Belgrad, Serbia 08 – 09 Septembrie 2014

În perioada 08 – 09 Septembrie 2014, Institutul Național de Cercetare Dezvoltare în Turism, București a participat la Conferinta Finala a proiectului TRANSDANUBE, desfasurata în orasul Belgrad, Serbia. Conferinta a fost organizata si gazduita de catre Agentia de Dezvoltare pentru Serbia de Est (partener in cadrul proiectului) in cooperare cu Ministerul pentru Agricultura si Protectia Mediului din Serbia si Centrul Dunarean de Competenta din Serbia (partener in cadrul proiectului).

În cadrul întâlnirii de la Belgrad, partenerii au fost informati asupra stadiului actual de desfasurare al proiectului, rezultatele acestuia, pachetele si ofertele turistice realizate, bunele practici obtinute in regiunea Dunarii precum si posibilitatea implementarii unor proiecte viitoare legate de zona Dunareana.

 

Institutul National de Cercetare Dezvoltare in Turism, prezent la Expozitia Internationala pentru Inventii, Cercetare Stiintifica si Noi Tehnologii (INVENTIKA) , Octombrie 15 – 18 , Bucuresti, Romania.

Institutul National de Cercetare Dezvoltare in Turism a participat la Targul INVENTIKA, desfasurat in perioada 15 – 18 Octombrie in Bucuresti la Romexpo. Targul, organizat de catre Ministerul Educatiei Nationale, a avut un impact ridicat in randul cadrelor academice, cercetatorilor, oamenilor de stiinta si a partilor interesate din domeniul activitatii turistice din Romania. In cadrul celor patru zile de desfasurare INCDT a diseminat rezultatele proiectului TRANSDANUBE catre vizitatori si factorilor interesati in domeniul mobilitatii in turism si transportului durabil de-a lungul Dunarii.

PARTENERII PROIECTULUI

Furthermore, TRANSDANUBE is supported by 25 Associated Strategic Partners and Observers from the SEE programme area and beyond – for further details please visit: www.transdanube.eu