Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Turism – INCDT funcţionează în baza HGR nr. 1122/2004, conform OG nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, modificată şi completată prin Legea nr. 324/2003. 

HOTĂRÂRE Nr. 1122 din 15 iulie 2004

privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Turism - I.N.C.D.T. Bucureşti

EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI

PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 692 din 2 august 2004

În temeiul art. 108 din Constituţie, republicată, al art. 11 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

ART. 1

(1) Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Turism - I.N.C.D.T. Bucureşti, înfiinţat prin Hotărârea Guvernului nr. 866/1998, se organizează şi funcţionează ca persoană juridică română, în temeiul prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările ulterioare, precum şi în temeiul prevederilor prezentei hotărâri, în coordonarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului.

(2) Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Turism - I.N.C.D.T. Bucureşti are sediul în municipiul Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5.

(3) Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Turism - I.N.C.D.T. Bucureşti funcţionează pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară, calculează amortismente şi conduce evidenţa contabilă în regim economic.

ART. 2

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Turism - I.N.C.D.T. Bucureşti are ca obiect principal de activitate efectuarea de cercetări fundamentale şi aplicative, de interes public şi naţional, care privesc dezvoltarea şi promovarea turismului românesc.

ART. 3

Structura organizatorică a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Turism - I.N.C.D.T. Bucureşti se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

ART. 4

Patrimoniul Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Turism - I.N.C.D.T. Bucureşti, stabilit pe baza situaţiei financiare anuale încheiate la data de 31 decembrie 2003, este de 621.004 mii lei.

ART. 5

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Turism - I.N.C.D.T. Bucureşti îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu reglementările legale în vigoare, precum şi cu regulamentul de organizare şi funcţionare prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 6

Personalul Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Turism - I.N.C.D.T. Bucureşti se consideră preluat şi îşi păstrează salariile avute la data preluării, până la negocierea noului contract colectiv de muncă.

ART. 7

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Turism - I.N.C.D.T. Bucureşti administrează, cu diligenţa unui bun proprietar, spaţiile deţinute de Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, aflate în municipiul Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, precum şi bunuri proprietate publică şi privată a statului şi cele dobândite în condiţiile legii sau realizate din venituri proprii, în conformitate cu reglementările în vigoare.

ART. 8

Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, în calitate de minister coordonator, va cuprinde în bugetul său fondurile necesare realizării de investiţii, dotări, aparatură şi echipamente.

ART. 9

Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 866/1998 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Turism - I.N.C.D.T. Bucureşti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 481 din 15 decembrie 1998, se abrogă.