Anunț angajare

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltate în Turism organizează concurs pentru ocuparea unui post de asistent de cercetare știintifică cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată. Perioada de probă va fi de 3 luni, iar salariu brut va fi de 4.000 RON pe lună. Candidatul trebuie sa fie absolvent cu diplomă de licență în domeniu geografie sau economie sau în orice alt domeniu înrudit (alternativ se acceptă și candidați care vor susține examenul de licența în luna iulie 2022). Calitatea de doctorand (sau intenția de înscriere ulterioară în cadrul unei școli doctorale) constituie un avantaj. Relații suplimentare se pot obține la 021/316.25.35.

Condiții de participare:
 • absolvent cu diplomă de licență în domeniu geografie sau economie sau în orice alt domeniu înrudit / alternativ se acceptă și candidați care vor susține de licența în luna iulie 2022 cu condiția ca ulterior să se aducă o dovadă a susținerii acestui examen iar nota finală a examenului de licență sa fie de minim 8;
 • are cetățenia română, sau a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor; aparținând Spațiului Economic European
 • cunoașterea limbii române;
 • cunoașterea limbii engleze (scris, citit, vorbit) - nivel mediu;
 • abilități în folosirea calculatorului – pachetul MS Office; cunoașterea altor programe de specialitate (d. ex. ArcGIS, SPSS etc.) constituie un avantaj.
Înscrierea la concurs:

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să cuprindă următoarele documente:

 1. a) copie după cartea de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, conform legii;
 2. b) copii legalizate de pe diploma de bacalaureat sau echivalentă, diploma de licenţă ori echivalentă, însoţită de foaia matricolă;
 3. c) curriculum vitae;
 4. d) certificat de cazier judiciar;
 5. e) adeverință care să ateste participarea la un program de pregătire doctorală (dacă este cazul) ;
 6. f) alte diplome /lucrări publicate relevante (dacă este cazul).
Desfășurarea concursului:

Concursul constă în două probe: analiza dosarului de candidatură și interviul. Pentru ambele probe Comisia de concurs va acorda note de la 1 la 10, nota finală fiind constituită din media aritmetică a notelor acordate pentru dosar și pentru interviu.

Calendarul concursului:

(data limită) 4 iulie 2022, ora 16.30 – depunerea dosarului de înscriere la sediul institutului din București, str. Apolodor, nr. 17 (clădirea Ministerului Justiției), et. 6;

5 iulie 2022 – interviul (detaliile privind ora susținerii interviului vor fi comunicate telefonic fiecărui candidat) ;

6 iulie 2022 – afișarea rezultatelor pe site-ul institutului;

7 iulie 2022 – depunerea eventualelor contestații la sediul institutului;

8 iulie – afișarea rezultatelor finale pe site-ul institutului.

Bibliografie:
 • Hotărârea de Guvern nr. 1122 din 15 iulie 2004 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Turism - I.N.C.D.T. Bucureşti
 • Ordonanța nr. 57 din 16 august 2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, cu modificările și completările ulterioare
 • Legea nr. 319 din 8 iulie 2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare
 • Master Planul pentru dezvoltarea turismului național 2007-2016 Partea I și Partea II (disponibil la http://turism.gov.ro/web/rapoarte/)

 

 

Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Turism organizează în data de 19 octombrie 2021 concurs pentru ocuparea unui post de cercetător ştiinţific gradul I în domeniu Economie în conformitate cu prevederile Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare și a OMENCS 6129/2016 privind Aprobarea standardelor minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, a calității de conducător de doctorat și a atestatului de abilitare.

Metodologia de concurs este disponibilă aici.

Depunerea dosarului de concurs se face la secretariatul institutului (Str. Apolodor nr. 17, sect. 5, București) în termen de 30 de zile de la afișarea prezentului anunț. 

Informatii suplimentare: 021/316.25.35, 021/316.25.65.

Afișat astăzi, la data de 17.09.2021

Rezultat Final pentru concursul organizat în data de 19 mai 2020 în vederea ocupării unui post de execuție de asistent de cercetare științifică, normă întreagă, pe o perioadă determinată de 15 luni, în cadrul proiectului PORT Cultural: PORTofoliu de instrumente inovative pentru dezvoltarea durabilă a comunităților rurale cu potențial turistic, prin valorificarea elementelor de patrimoniu și identitate cultural

Numele și prenumele candidatului Status 
 Bogdan I.C.
Admis
  Ruxandra D.
Retras

Anunț
Institututul Național de Cercetare Dezvoltare în Turism – INCDT, cu sediul în strada Apolodor nr 17, Sector 5, București, organizează concurs în data de 19 mai 2020 pentru ocuparea unui post de execuție de asistent de cercetare științifică, normă întreagă, pe perioadă determinată de 15 luni în cadrul proiectului PORT Cultural: PORTofoliu de instrumente inovative pentru dezvoltarea durabilă a comunităților rurale cu potențial turistic, prin valorificarea elementelor de patrimoniu și identitate cultural (PORT Cultural), cod proiect: PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0884, contract de finanțare nr. 56PCCDI/2018.  Contractul de muncă se poate prelungi minim 2 ani după finalizarea proiectului.


Concursul se va desfășura în conformitate cu prevederile Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, Ordinul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 6560/2012 privind aprobarea standardelor minime necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior și a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, cu modificările și completările ulterioare, a Hotărârii nr. 583/2015 pentru aprobarea Planului Național de Cercetare-Dezvoltare și Inovare pentru perioada 2015-2020 (PNCDI III), cu completările și modificările ulterioare.


Candidații vor prezenta la înscriere un dosar de concurs care va conține:

 1. copie a actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii;
 2. Curriculum vitae în format europass în limba română;
 3. copii legalizate de pe diploma de bacalaureat, diploma de licenţă ori echivalentă, însoţite de foaia matricolă, 
 4. copie legalizată de pe diploma de doctor în ramura de ştiinţă corespunzătoare postului (dacă este cazul);
 5. adeverință care să ateste participarea la un program de pregătire doctorală (dacă este cazul);
 6. copie (legalizată) de pe carnetul de muncă sau copie-extras din Registrul general de evidenţă a salariaţilor, pentru a dovedi vechimea;
 7. cazier judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, cu obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu la data desfășurării primei probe a concursului;
 8. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 9. asumarea răspunderii, în care să afirme că datele din dosar se referă la propriile activități și realizări, în caz contrar candidatul suportând consecințele legale. 

Condiții generale:

 • are cetățenie română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale, are capacitate deplină de exercițiu;
 • are stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau alte unități sanitare abilitate;
 • îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specific potrivit postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția cazului în care a intervenit reabilitarea.

Condiții specifice:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în științe economice.
 • să fie înscris într-un program de pregătire doctorală sau să dețină titlul de doctor în economie;
 • cunoștințe avansate de limba engleză, scris și vorbit.

Concursul se va organiza astfel:

 1. Depunerea dosarelor: până pe 15 mai 2020, ora 14:00
 2. Susținerea concursului în sistem online (oral și scris): 19 mai 2020, ora 12:00
 3. Afișarea rezultatelor pe site-ul INCDT: 22 mai 2020
 4. Depunerea contestațiilor: 25 mai 2020
 5. Afișarea rezultatelor finale: 26 mai 2020

Concursul constă în evaluarea dosarelor, interviu privind dezvoltarea carierei și evaluarea activității științifice și probă scrisă.


Dosarele se primesc la sediul Institutului Național de Cercetare Dezvoltare în Turism (Str. Apolodor nr. 17, sect. 5, București) sau scanate, pe mailul incdt@incdt.ro, până la data de 15 mai 2020, ora 14:00. 
Relaţii suplimentare se pot obţine la telefoanele: 021.316.25.35, 021.316.25.65.


Director General,
Victor TimotinBIBLIOGRAFIE CONCURS

 • Rodica Minciu, Economia turismului, Editura Uranus, București, 2004
 • Maria Ioncică, Economia serviciilor. Abordări teoretice şi implicaţii practice, Editura Uranus, Bucureşti, 2006
 • Nistoreanu Puiu, Ecoturism şi turism rural, Editura ASE, Bucureşti, 2006
 • Master Planul pentru dezvoltarea turismului național 2007-2016 Partea I și Partea II (http://turism.gov.ro/web/rapoarte) 
 • Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a României. Orizonturi 2013-2020-2030 (http://www.mmediu.ro/beta/domenii/dezvoltare-durabila/strategia-nationala-a-romaniei-2013-2020-2030/) 
 • Hotărârea de Guvern nr. 1122 din 15 iulie 2004 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Turism - I.N.C.D.T. Bucureşti
 • Ordonanța  nr. 57 din 16 august 2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, cu modificările și completările ulterioare
 • Legea   nr. 319 din  8 iulie 2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare

Concurs pentru postul de cercetător științific

REZULTAT FINAL

Pentru concursul organizat in zilele de 22 aprilie 2020 (proba orală) și 23 aprilie 2020 (proba scrisă și proba practică) în vederea ocupării unui post de execuție de cercetător științific, normă întreagă, pe o perioadă determinată de 5 luni, în cadrul proiectului PORT Cultural: PORTofoliu de instrumente inovative pentru dezvoltarea durabilă a comunităților rurale cu potențial turistic, prin valorificarea elementelor de patrimoniu și identitate cultural

Candidați Nota finală Status
Bogdan I.C. 7,7 Respins
Ada L. N. 5,8 Respins

 

ANUNȚ

Din cauza faptului ca in data de 9 aprilie 2020 am fost somati sa eliberam sediul institutului pana in ora 12:00, deoarece la Ministerul Justitiei (colocatar cu INCDT) s-a confirmat un caz de imbolnavire cu COVID-19, examenul programat in 9 aprilie pentru a se desfasura online incepand cu ora 12:00 a fost amanat pentru zilele de 22 aprilie 2020 (proba orala) si 23 aprilie 2020 (proba scrisa si proba practica).

Institututul Național de Cercetare Dezvoltare în Turism – INCDT, cu sediul în strada Apolodor nr 17, Sector 5, București, organizează concurs în data de 9 aprilie 2020 pentru ocuparea unui post de execuție de cercetător științific, normă întreagă, pe perioadă determinată de 5 luni în cadrul proiectului PORT Cultural: PORTofoliu de instrumente inovative pentru dezvoltarea durabilă a comunităților rurale cu potențial turistic, prin valorificarea elementelor de patrimoniu și identitate cultural (PORT Cultural), cod proiect: PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0884, contract de finanțare nr. 56PCCDI/2018.  Contractul de muncă se poate prelungi minim 2 ani după finalizarea proiectului.

Concursul se va desfășura în conformitate cu prevederile Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, Ordinul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 6560/2012 privind aprobarea standardelor minime necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior și a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, cu modificările și completările ulterioare, a Hotărârii nr. 583/2015 pentru aprobarea Planului Național de Cercetare-Dezvoltare și Inovare pentru perioada 2015-2020 (PNCDI III), cu completările și modificările ulterioare.

Candidații vor prezenta la înscriere un dosar de concurs care va conține:

 1. copie a actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii;
 2. Curriculum vitae în format europass în limba română;
 3. copii legalizate de pe diploma de bacalaureat, diploma de licenţă ori echivalentă, însoţite de foaia matricolă, 
 4. copie legalizată de pe diploma de doctor în ramura de ştiinţă corespunzătoare postului (dacă este cazul);
 5. adeverință care să ateste participarea la un program de pregătire doctorală (dacă este cazul);
 6. copie (legalizată) de pe carnetul de muncă sau copie-extras din Registrul general de evidenţă a salariaţilor, pentru a dovedi vechimea;
 7. cazier judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, cu obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu la data desfășurării primei probe a concursului;
 8. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 9. asumarea răspunderii, în care să afirme că datele din dosar se referă la propriile activități și realizări, în caz contrar candidatul suportând consecințele legale. 

Condiții generale:

 • are cetățenie română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale, are capacitate deplină de exercițiu;
 • are stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau alte unități sanitare abilitate;
 • îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specific potrivit postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția cazului în care a intervenit reabilitarea.

Condiții specifice:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în științe economice.
 • să fie înscris într-un program de pregătire doctorală sau să dețină titlul de doctor în economie;
 • cunoștințe avansate de limba engleză, scris și vorbit.


Concursul se va organiza la sediul Institutului Național de Cercetare Dezvoltare în Turism, astfel:

 1. Depunerea dosarelor: până pe 8 aprilie 2020, ora 16:00
 2. Susținerea concursului la sediul INCDT: 9 aprilie 2020
 3. Afișarea rezultatelor la sediul INCDT: 10 aprilie 2020
 4. Depunerea contestațiilor: 13 aprilie 2020
 5. Afișarea rezultatelor finale: 15 aprilie 2020

Concursul constă în evaluarea dosarelor, interviu privind dezvoltarea carierei și evaluarea activității științifice și probă scrisă.


Dosarele se primesc la sediul Institutului Național de Cercetare Dezvoltare în Turism (Str. Apolodor nr. 17, sect. 5, București) sau scanate, pe mailul incdt@incdt.ro până în data de 8 aprilie 2020 ora 16:00. 
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituției sau la telefoanele: 021.316.25.35, 021.316.25.65.

Erata:  Concursul se va desfasura doar cu proba de interviu, online.

Director General,
Victor TimotinBIBLIOGRAFIE CONCURS

 • Rodica Minciu, Economia turismului, Editura Uranus, București, 2004
 • Maria Ioncică, Economia serviciilor. Abordări teoretice şi implicaţii practice, Editura Uranus, Bucureşti, 2006
 • Nistoreanu Puiu, Ecoturism şi turism rural, Editura ASE, Bucureşti, 2006
 • Master Planul pentru dezvoltarea turismului național 2007-2016 Partea I și Partea II (http://turism.gov.ro/web/rapoarte/) 
 • Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a României. Orizonturi 2013-2020-2030 (http://www.mmediu.ro/beta/domenii/dezvoltare-durabila/strategia-nationala-a-romaniei-2013-2020-2030/) 
 • Hotărârea de Guvern nr. 1122 din 15 iulie 2004 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Turism - I.N.C.D.T. Bucureşti
 • Ordonanța nr. 57 din 16 august 2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, cu modificările și completările ulterioare
 • Legea nr. 319 din  8 iulie 2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare


Noutati

În perioada 04 – 07. 10. 2010, Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare în Turism a organizat în Municipiul Tulcea, Workshop-ul internaţional pentru proiectul DATOURWAY
 
În anul 2008, în localitatea Ighiu, Alba Iulia, Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare în Turism a organizat sesiunea ştiinţifică internaţională „Cercetare interdisciplinară în turismul românesc în contextul integrării europene”
 
În anul 2007, Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare în Turism a organizat, în localitatea Tuşnad, conferinţa „Cercetare interdisciplinară în turismul românesc în contextul integrării europene”

Anunț

Institutul Național de Cercetare Dezvoltare în Turism – INCDT, cu sediul în Strada Apolodor nr 17, Sector 5, București, organizează concurs pentru ocuparea unui post de execuție, cu normă întreagă, de asistent de cercetare științifică, pe perioadă determinată*, în cadrul proiectului PORT Cultural: PORTofoliu de instrumente inovative pentru dezvoltarea durabilă a comunităților rurale cu potențial turistic, prin valorificarea elementelor de patrimoniu și identitate cultural (PORT Cultural), cod proiect: PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0884, contract de finanțare nr. 56PCCDI/2018.* perioada determinată este de 24 luni, cu posibilitatea de prelungire după finalizarea proiectului.Concursul se va desfășura în conformitate cu prevederile Legii 319/2003, privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, Ordinul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 6560/2012 privind aprobarea standardelor minime necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior și a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, cu modificările și completările ulterioare, a Hotărârii nr. 583/2015 pentru aprobarea Planului Național de Cercetare-Dezvoltare și Inovare pentru perioada 2015-2020 (PNCDI III), cu completările și modificările ulterioare.Candidații vor prezenta la înscriere un dosar de concurs care va conține:

 • copie a actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii;
 • Curriculum vitae în format europass în limba română;
 • copii de pe diploma de bacalaureat, diploma de licenţă ori echivalentă, însoţite de foaia matricolă,
 • copie de pe diploma de doctor în ramura de ştiinţă corespunzătoare postului (dacă este cazul);
 • adeverință care să ateste participarea la un program de pregătire doctorală (dacă este cazul);
 • copie de pe carnetul de muncă sau copie-extras din Registrul general de evidenţă a salariaţilor, pentru a dovedi vechimea;
 • cazier judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, cu obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu la data desfășurării concursului;
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 • asumarea răspunderii, în care să afirme că datele din dosar se referă la propriile activități și realizări, în caz contrar candidatul suportând consecințele legale.

Condiții generale:

 • are cetățenie română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale, are capacitate deplină de exercițiu;
 • are stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau alte unități sanitare abilitate;
 • îndeplinește condițiile de studii sau alte condiții specifice potrivit postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția cazului în care a intervenit reabilitarea.

Condiții specifice:

 • nivelul studiilor: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în științe economice.
 • domeniul studiilor: doctorand sau doctor în economie
 • vechime în specialitatea postului: 0 ani
 • competențe lingvistice - cunoașterea limbii engleze la nivel avansat (scris și vorbit)
 • Cunoștințe de operare pe calculator: Microsoft Office
 • Competențe și abilități sociale: capacitate de a lucra în echipă, capacitate de comunicare interpersonală, rezistență la stres

Cerințe specifice: muncă de birou; disponibilitate pentru deplasări în țară și/sau în străinătate

Concursul se va organiza la sediul Institutului Național de Cercetare Dezvoltare în Turism, astfel:

Depunerea dosarelor: 30 august – 28 septembrie 2018

Susținerea concursului și afișarea rezultatelor la sediul INCDT: 1 octombrie 2018, ora 10.00.

Depunerea contestațiilor: 2 octombrie 2018

Afișarea rezultatelor finale: 5 octombrie 2018

Concursul constă în evaluarea dosarelor, interviu privind dezvoltarea carierei și evaluarea activității științifice și probă scrisă.Dosarele se primesc la sediul Institutului Național de Cercetare Dezvoltare în Turism (str. Apolodor nr. 17, sect. 5, București) până în data de 28 septembrie, ora 12.00.Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituției sau la tel. 021.316.25.35 sau 021.316.25.65.Director General,
Victor Timotin

BIBLIOGRAFIE CONCURS

Rodica Minciu, Economia turismului, Editura Uranus, București, 2004

Master Planul pentru dezvoltarea turismului național 2007-2016 Partea I și Partea II (http://turism.gov.ro/web/rapoarte/)

Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a României. Orizonturi 2013-2020-2030 (http://www.mmediu.ro/beta/domenii/dezvoltare-durabila/strategia-nationala-a-romaniei-2013-2020-2030/)

Hotărârea de Guvern nr. 1122 din 15 iulie 2004 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Turism - I.N.C.D.T. Bucureşti

Ordonanța nr. 57 din 16 august 2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, cu modificările și completările ulterioare

Legea nr. 319 din 8 iulie 2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare