Institutul nostru a participat cu succes la numeroase programe interne de cercetare lansate de Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică: Programul Nucleu, Programul Parteneriate în domenii prioritare, Programul CEEX, Programul CEEX – MENER, Programul CERES, Programul AGRAL, Programul INFOSOC, Programul RELANSIN, Programul AMTRANS etc.

Proiecte

Platformă informatică smart de evaluare a costului transportului multimodal către stațiunile turistice din românia, Programul PNCDI III, Tip proiect: Proiect Experimental-Demonstrativ (PED), 2020-2022 (http://rosmarttravel.incdt.ro/)

Dezvoltarea experimentală a unei extensii a contului satelit al turismului la nivel regional in România – REGECST, Programul PNCDI III, Tip proiect: Proiecte de cercetare pentru stimularea tinerelor echipe independente, 2018-2020 (http://regecst.incdt.ro)

Port cultural - portofoliu de instrumente inovative pentru dezvoltarea durabilă a comunităților rurale cu potențial turistic, prin valorificarea elementelor de patrimoniu și identitate culturală,  Programul PNCDI III, Tip proiect: Proiecte complexe realizate în consorții CDI, [coordonator Universitatea Stefan cel Mare Suceava], 2018-2021

Proiect de cercetare privind mobilitatea durabilă ca factor important în promovarea turismului sustenabil românesc și în asigurarea calității în domeniul dezvoltării teritoriale inteligente, Progamul Nucleu, 2019-2022

Marketingul digital și inovarea IT, instrumente de promovare a turismului la nivel de destinație turistică, Progamul Nucleu, 2019-2022

Cercetări în sprijinul dezvoltării competitivităţii turismului cultural din românia, prin evaluarea, monitorizarea şi valorificarea sub-formelor şi tipurilor de dezvoltare ale acestuia, Progamul Nucleu, 2019-2022

Instrumente statistice pentru monitorizarea și evaluarea turismului de sănătate din România, Programul Nucleu, 2018

Cercetări în sprijinul dezvoltării capacităţii de monitorizare, evaluare şi valorificare a resurselor naturale oferite de zonele umede de importanţă internaţională din România şi de zona costieră a mării negre, Planul sectorial al Ministerului Cercetării și Inovării, [coordonator Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare ”Delta Dunării” Tulcea], 2017-2018

Benchmarking-ul – instrument de cercetare pentru evaluarea performanţelor în turism, Programul Nucleu, 2017

Creşterea competitivităţii turismului românesc prin elaborarea unor strategii de preîntâmpinare a situaţiilor de risc, Programul Nucleu, 2016-2017

Dezvoltarea turismului durabil pe masive montane din carpaţii româneşti potrivit cerinţelor din convenţia carpatică, Programul Nucleu, 2016-2017

Oportunităţi strategice de dezvoltare a turismului social în România prin prisma noilor evoluţii socio-demografice, Programul Nucleu, 2016-2017

DIMAST – Management inteligent al destinaţiei pentru un turism durabil, PNCDI II, P4 - PARTENERIATE, [coordonator Universitatea Transilvania din Brașov], 2014-2017

Studiu de cercetare privind dezvoltarea investițiilor publice în infrastructura turistică specifică din România pentru perioada 2007-2016 și direcțiile principale de dezvoltare a acestora, beneficiar Ministerul Turismului, 2016

Evaluarea bazelor de tratament balnear din România, beneficiar Autoritatea Națională pentru Turism, 2016

Servicii de elaborare a studiului privind dezvoltarea durabilă în Munții Carpați, beneficiar Autoritatea Națională pentru Turism, 2015

Integrarea României în circuitul european al patrimoniului cultural etnografic prin valorificarea meșteșugurilor și obiceiurilor tradiționale, Programul Nucleu, 2015

Dezvoltarea turismului cultural prin muzee locale și case memoriale, Programul Nucleu, 2015

Oportunităţi de dezvoltare a turismului durabil în ariile naturale protejate din reţeaua Natura 2000 în România, Programul Nucleu, 2015

Diversificarea ofertei turistice româneşti prin gestionarea modernă a ecosistemelor forestiere; Studiu privind evoluția, structura, repartiția fondului forestier din România ca suport în dezvoltarea turismului; Evoluția și tendințele pe plan mondial și european în dezvoltarea silvoturismului; Studiu de caz - amenajarea silvolturistică a Ocolului Silvic Pucioasa - Moroieni - Județul Dâmbovița, 2014.

Diagnoza efectelor directe și indirecte ale amenajărilor hidroenergetice asupra turismului din România; Studiu pentru identificarea marilor amenajări hidroenergetice din România și evaluarea calitativă și cantitativă a afectelor asupra biodiversității, 2014.

Studiu privind realizarea unor statistici interconectate între turism și transportul aerian de pasageri; Tansporturile turistice aeriene - componentă de bază a turismului; Caracterizarea sectorului de transport aerian de pasageri din perspectivă statistică; Conexiuni între statisticile de turism și cele de transport aerian de pasageri, 2013.

Proiect de valorificare și introducere în circuitul turistic a unor obiective sau fenomene geoturistice din România; Analiza experienței internaționale privind amenajarea și valorificarea prin turism a unor obiective sau fenomene geologice spectaculoase; Prezentarea situației privind potențialul geologic de interes turistic de pe teritoriul României; Analiza critică asupra stadiului de dezvoltare a infrastructurii specifice și modul de valorificare prin turism; Strategia de dezvoltare turistică a zonelor/localităților de interes; Propuneri de amenajare și/sau amenajare a infrastructurii generale și turistice; Elaborarea unor modele de dezvoltare turistică; Studiu de caz - proiect de amenajare turistică a Parcului Național Munții Măcinului; Programe de valorificare și promovare a noilor produse turistice, 2013.

Planificarea dezvoltării integrate a turismului nautic din România; Dezvoltarea turismului nautic intern şi internaţional; Dezvoltarea spațială a porturilor nautice; Managementul dezvoltării sustenabile a porturilor nautice, studii de caz, 2012.

Analiza comparativă a concurenţei pe forme de turism şi poziţionarea ofertei turistice româneşti faţă de cea a principalilor concurenţi; Analiza comparativă a concurenţei internaţionale pentru turismul balnear, litoral, montan, 2012.

Studiu de consultanţă privind evaluarea infrastructurii generale şi specifice a unităţilor administrativ teritoriale incluse în segmentul de rută de cicloturism Cortina de Fier care traversează România, 2011.
8. Studiu de cercetare-dezvoltare privind amenajarea circuitului cicloturistic al Dunării pentru zona Calafat – Sulina, Călărași – Sulina, 2011.

Studiu de cercetare-dezvoltare pentru amenajarea reţelei naţionale de campinguri şi a proiectelor de module tipizate; Studiu de piață - Amenajare camping în orașul Horezu, județul Vâlcea și orașul Tulcea- județul Tulcea, 2011.

Studiu de cercetare-dezvoltare pentru valorificarea prin turism a reţelei de fortificaţii din arealul periurban al municipiului București; Studii de caz – Restaurare și refuncționalizare Bateria 1-2 Mogoșoaia, Fortul 13-Jilava, 2011.

Studiu de cercetare - dezvoltare pentru amenajarea reţelei de platforme de campare în Rezervaţia Biosferei Delta Dunării; Amenajare platformă de campare în satul Periprava, comuna C.A. Rosetti,  orașul Sulina, 2011.

Studiu de cercetare-dezvoltare pentru amenajarea turistică a zonei tampon aferente rezervaţiei ştiinţifice pădurea Letea din cadrul rezervaţiei biosferei "Delta Dunării", 2011.
13. Raport statistic de monitorizare a fluxurilor turistice în România, 2011, 2012, 2013.

Sistem de analiza si evaluare a vulnerabilitatii şi capacităţii de adaptare la schimbările climatice în sectorul turistic: Studiu de caz pentru staţiunile Predeal, Eforie Nord şi Vatra Dornei – SALVATUR, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Grant CNCSIS

Studiu privind introducerea Contul Satelit al Turismului în România, beneficiar Ministerul Turismului, 2008

Modele de evaluare economică sectorială a turismului în România – EVECTUR (http://evectur.incdt.ro), Ministerul Educaţiei şi Cercetării, PNCDI 2, Programul Parteneriate în domenii prioritare, 2007-2010

Impactul schimbărilor climatice asupra activităţii turistice din România, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Programul Nucleu, 2009-2011

Proiect de reabilitare complexă şi reintroducerea în circuitul turistic a unor localităţi din România cu potenţial balneoturistic valoros, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Programul Nucleu, 2008-2011

Program de amenajare turistică a zonelor metropolitane/periurbane ale aglomerărilor urbane importante cu potenţial valorificabil din România, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Programul Nucleu, 2009-2010

Perfecţionarea evaluării economice a proiectelor de investiţii, finanţate prin fonduri europene, în activitatea turistică şi servicii conexe, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Programul Nucleu, 2009-2011

Creşterea calităţii şi competitivităţii ofertei de agrement a României prin dezvoltarea şi promovarea turismului de vânătoare şi pescuit, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Programul Nucleu, 2009-2010

Studiu complex medico-biologic în vederea utilizării inovative a factorilor potenţial terapeutici de mediu din saline şi peşteră în sănătate şi turism balneoclimatic; soluţii de modelare a acestora – CEFACTERMEDSUB, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Programul PNCDI 2 Parteneriate în domenii prioritare, 2008-2010

Sistem complex de monitorizare a capacităţii de suport ecologic pentru utilizarea durabilă a resurselor turistice, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Programul CEEX, 2005-2007

Evaluarea şi gestionarea situaţiei de risc datorat surselor radioactive antropice din arealele cu potenţial turistic, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Program CEEX - MENER, 2006-2007

Sistem integrat spaţial (GIS) de valorificare a zonelor alpine greu accesibile şi cu potenţial turistic complex, pentru includerea lor în circuitul turistic. Dezvoltare valea Lotrului – valea Olteţului, VALOT - Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Programul CEEX, 2007-2010

Servicii avansate de informare şi ghidare pentru conducători auto şi călători utilizând hărţi digitale – SAIGHID - Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Programul CEEX, 2007-2008

Introducerea în circuitul turistic european a oraşelor culturale din România - managementul şi marketingul destinaţiilor, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Programul Nucleu, 2006-2008

Dimensiuni şi modele pentru (re)organizarea şi modernizarea staţiunilor turistice, reabilitarea fondului construit din reţeaua turistică naţională la nivelul standardelor europene, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Programul Nucleu, 2006-2008

Diversificarea ofertei turistice de agrement a României prin promovarea de produse speciale, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Programul Nucleu, 2006-2008

Organizarea şi implementarea activităţilor de management şi marketing la nivel regional, premise pentru dezvoltarea turismlui, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Programul Nucleu, 2006-2008

Sistem de identificare si prevenire a declinului destinaţiilor turistice, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Programul Nucleu, 2007-2008

Oportunităţi pentru dezvoltarea rurală în România prin Programele şi Politicii Uniunii Europene, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Programul Nucleu, 2006-2008

Model de dezvoltare turistica a zonei Zlatna-Bucium-Roşia Montană – Baia de Arieş în perspectiva dezvoltării durabile, ca alternativă a activităţii monoindustriale extractive în declin, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Programul CERES, 2004-2006

Relansarea economică şi socială a Municipiului Olteniţa prin dezvoltarea activităţilor turistice, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Programul RELANSIN, 2004-2006

Model de echipare complexă a culoarelor rutiere de interes turistic în concordanţă cu cerinţele de integrare europeană, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Programul AMTRANS, 2004-2006

Strategia dezvoltării infrastructurii generale şi turistice în perimetrul viitorului Parc Naţional Făgăraş, în contextul dezvoltării durabile, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Programul AMTRANS, 2004-2006