PROGRAMUL INTERREG EUROPE


Programul INTERREG EUROPE urmărește îmbunătățirea implementării politicilor și programelor de dezvoltare regională, în principal a celor care urmăresc investițiile pentru creștere economică și a locurilor de muncă și, după caz, a celor de Cooperare Teritorială Europeană, prin promovarea schimbului de experiență și a învățării de noi politici de către actorii relevanți la nivel regional.

Programul permite două tipuri de acțiuni:
„Proiecte de cooperare interregională” - organizațiile publice din diferite regiuni ale Europei lucrează împreună între 3 și 5 ani, pe o problemă de politică comună, asigurându-se că lecțiile învățate în urma cooperării sunt puse în practică.

Pentru a consolida abordarea orientată spre rezultate și pentru a oferi procesului de învățare șanse mai bune de a conduce spre rezultate tangibile, un proiect de cooperare interregională este conceput în două faze:
„Faza 1” dedicată învățării interregionale și a pregătirii punerii în aplicare a lecțiilor învățate din cooperare, prin elaborarea unui plan de acțiune.
„Faza 2” dedicată monitorizării punerii în aplicare a fiecărui plan de acțiune. Dacă este cazul, în această fază se pot efectua și proiecte pilot.

„Platforme de învățare de politici” - un instrument pentru schimbul mai bun și rapid de cunoștințe, ce ajută factorii de decizie în domeniul politicilor în cadrul activității lor.

Mai multe informaţii se găsesc la http://www.interregeurope.eu/.

IMPACT - ”INNOVATIVE MODELS FOR PROTECTED AREAS: exCHANGE AND TRANSFER”

Proiectul IMPACT (Innovative Models for Protected Areas: exChange and Transfer) este co-finanţat din FEDR (Fondul European de Dezvoltare Regională) prin Programul de Cooperare Interregională INTERREG EUROPE, încadrându-se în Axa prioritară 4: Mediu și utilizarea eficientă a resurselor, Obiectivul specific 4.1: Îmbunătăţirea politicilor de patrimoniul natural şi cultural.

Proiectul IMPACT se va concentra pe schimbul de experienţă în ceea ce privește modele inovatoare de management, între autorităţile regionale, organismele de management al ariilor naturale protejate și părţile interesate relevante.
Majoritatea ariilor naturale protejate fac parte din Reţeaua Natura 2000, care reprezintă atât elementul principal al politicii UE pentru natură şi biodiversitate, cât şi un aspect esențial al Politicii de Coeziune regionale, naţionale şi europene. Activităţile proiectului trebuie să fie în concordanţă cu prioritățile de acţiune ale UE, în special cu Strategia de Dezvoltare Durabilă (COM/2005/0658 final). Prin urmare, schimbul de experienţă între regiunile partenerilor din proiect este esenţial în facilitarea procesului de învăţare a politicilor şi în procesul de transfer al experienţei şi bune practici în rândul autorităţilor locale / regionale şi a stakeholderilor.

Scopul proiectului este de a introduce lecţiile învăţate în noi strategii de management și exploatare, care au rolul de a echilibra măsurile de conservare cu exploatarea durabilă a resurselor naturale protejate. În acest scop, abordarea privind elaborarea planurilor de acţiune va fi integrată și va analiza diferite domenii, cum ar fi: turismul durabil în ariile naturale protejate, managementul reţelei Natura 2000, infrastructura verde, conștientizarea opiniei publice cu privire la conservarea biodiversităţii și consolidarea capacităţilor personalului și a părţilor interesate.
Cu toate că majoritatea ariilor naturale protejate din Europa sunt expuse aceloraşi tip de schimbări, reacţia fiecărei arii naturale protejate poate varia datorită diferenţelor în ceea ce privește capacităţile şi potenţialul local. Înţelegerea modelelor aplicate de alte regiuni şi potenţialul de dezvoltare al ariilor naturale protejate reprezintă primul pas în procesul de învăţare interregională din cadrul acestui proiect. Următorul pas va conduce partenerii la identificarea oportunităţilor pentru schimbarea politicii regionale şi transformarea acestui potenţial în creşterea veniturilor şi a numărului de locuri de muncă ecologice, prin promovarea unor resurse mai eficiente şi a unei economii mai ecologice şi mai competitive.
Astfel, proiectul IMPACT corespunde celor trei priorităţi care se susţin reciproc din cadrul Strategiei Europa 2020: o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii.
Problema abordată de partenerii proiectului contribuie, de asemenea, și la Strategia UE în domeniul biodiversității pentru 2020. Aceasta subliniază, în mod specific, necesitatea de a promova coexistența între protecţia mediului, creșterea economică durabilă și dezvoltarea socială ca fiind principii egale, necontradictorii. Astfel, sunt susţinute iniţiative care vizează proiecte și activităţi de conștientizare, cu scopul de a promova dezvoltarea economică durabilă în areale cu un patrimoniu natural și cultural important, cum ar fi cele care aparţin reţelei Natura 2000. Strategia UE în domeniul biodiversității pentru 2020 recomandă, de asemenea, luarea în considerare a potenţialului siturilor Natura 2000 în dezvoltarea economiilor locale și a pieței forței de muncă.
În plus, activitățile și acoperirea tematică a proiectului sunt relevante pentru Programul INTERREG Europe, dezvoltarea durabilă fiind unul dintre pilonii principali. Proiectul abordează experienţele şi practicile politicilor regionale referitoare la protejarea şi dezvoltarea patrimoniului natural pentru a introduce noi modele de management, contribuind astfel la atingerea obiectivului specific 4.1.

Durata proiectului: 4 ani (aprilie 2016 – martie 2020)
Faza 1: 01/04/2016 –31/03/2018
Faza 2: 01/04/2018 – 31/03/2020

Parteneriatul proiectului

FEDR PP1 (Liderul de Proiect): Ministry of Environment and Spatial Planning of Andalucia, Regional Government of Andalucia – SPANIA

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/

FEDR PP2: EUROPARC Federation - GERMANIA www.europarc.org

FEDR PP3: EUCC BALTIC OFFICE - LITUANIA www.eucc.net

FEDR PP4: Molise Region - ITALIA www.regione.molise.it

FEDR PP5: National Institute for Research and Development in Tourism, Bucharest (INCDT) - ROMÂNIA www.incdt.ro

FEDR PP6: Espaces naturels régionaux (ENRx) – FRANȚA www.enrx.fr

Proiectul IMPACT include cinci regiuni și o mare varietate de arii naturale protejate din întreaga Europa, cu diferenţe în ceea ce privește capacitățile şi potenţialul local. Întâlnirile grupurilor de stakeholderi (factori interesați), evenimentele interregionale, vizitele de studiu şi forumurile vor contribui la transformarea acestui potenţial şi a oportunităţilor existente la nivel de regiune în creştere economică, venituri şi locuri de muncă durabile (green jobs) în interiorul și în jurul ariilor naturale protejate.


Echipa implicată în proiect:

Cristina Lixăndroiu – manager de proiect, curea@incdt.ro

Marioara Musteață-Pavel – manager de comunicare, pmioara@incdt.ro

Gabriela Marchidan – manager financiar, marchidan@incdt.ro

Pentru mai multe detalii vă rugăm să consultaţi site-ul oficial al proiectului: http://www.interregeurope.eu/impact/

OBIECTIVELE PROIECTULUI

Obiectivul general al proiectului IMPACT este de a introduce lecţiile învăţate (cunoștințele dobândite) din schimburile de experienţă interregionale în noi strategii de management şi de exploatare care să echilibreze măsurile de conservare cu exploatarea durabilă a obiectivelor din cadrul ariilor naturale protejate.

Obiectivele specifice:

minimizarea ameninţărilor și presiunilor cheie asupra ariilor naturale protejate și a serviciilor ecosistemice;
conservarea biodiversității, în special în siturile Natura 2000;
promovarea importanţei strategice a zonelor naturale atractive, în ceea ce privește patrimoniului natural şi cultural și a potențialului de dezvoltare;
obţinerea unor rezultate mai bune în managementul ariilor naturale protejate și contribuirea la creşterea fluxurilor de turism durabil, în special în perioada de extrasezon și, prin urmare, la crearea de noi oportunități de angajare;
consolidarea capacității partenerilor și a factorilor interesați în ceea ce privește cunoștințele/aptitudinile/expertiza dobândite;
promovarea inovării în strategii/instrumente de mediu pentru conștientizarea populaţiei tinere, a factorilor interesați și a factorilor de decizie politică, precum și implicarea lor în conservarea și dezvoltarea patrimoniului natural al ariilor naturale protejate.

Siturile Natura 2000 ar putea fi deveni mai sustenabile şi eficiente, în cazul în care sunt adoptate instrumente şi abordări politice îmbunătăţite. În plus, această abordare garantează sustenabilitatea rezultatelor și după finalizarea proiectului.

REZULTATELE ESTIMATE

În urma implementării proiectului se urmărește dezvoltarea a 5 Planuri de Acțiune (câte unul pentru fiecare regiune implicată în proiect), care au în vedere îmbunătățirea a 5 instrumente politice ce vizează noi strategii / modele de abordare echilibrată între măsurile de conservare și exploatarea durabilă a ariilor naturale protejate.
Prin Planurile de Acțiune se are în vedere:

implementarea de noi proiecte finanțate prin programele operaționale regionale sau programele operaționale sectoriale;
îmbunătățirea instrumentelor de politică (ex. în România – Programul Operațional Infrastructură Mare, Axa Prioritară 4 Protecţia mediului prin măsuri de conservare a biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminarea siturilor poluate istoric).

Rezultate ale proiectului sunt:

îmbunătăţirea instrumentelor de management şi planificare pentru siturile Natura 2000;
îmbunătățirea competenţelor unor grupuri ţintă diferite;
creşterea gradului de conştientizare cu privire la obiectivele naturale;
creşterea fluxurilor turistice în extra-sezon;
implicarea tinerilor în conservarea biodiversității.

Factorii de decizie politică, grupurile interesate și partenerii vor juca un rol-cheie în procesul de învăţare la nivel interregional, elaborarea planurilor de acţiune și îmbunătăţirea instrumentelor de politică vizate prin proiect și, prin urmare, în implementarea cu succes a proiectului. În plus, publicul larg și comunităţile locale vor beneficia de rezultatele proiectului IMPACT.

Monitorizarea implementării planurilor de acţiune (Faza 2) reprezintă o valoare adăugată a proiectului şi va face posibilă măsurarea rezultatelor în teritoriu.

PACHETELE DE LUCRU

Partenerii vor organiza şi vor coordona schimbul de experienţă şi procesul de învăţare printr-o abordare integrată axată pe:

o mai bună înţelegere a modelelor urmate/abordate de ariilor naturale protejate din regiunile partenerilor;
o imagine clară a ariilor naturale protejate şi a potenţialului lor de dezvoltare;
identificarea bunurilor distinctive de capital, în special a celor intangibile, precum şi oportunităţile de a schimba politicile prin intermediul învăţării interregionale;
transformarea acestui potențial și al acestor oportunităţi în creştere economică, venituri şi locuri de muncă ecologice.

Activităţile proiectului se desfășoară în două faze:

Faza 1
Pachetul de lucru 1: Analiza şi schimbul de experienţă. Pregătirea planurilor de acţiune
Obiectiv: Schimbul de experienţă şi de bune practici referitoare la dezvoltarea durabilă în ariile naturale protejate pentru a pregăti integrarea lecţiilor învăţate în planurile de acţiune.

întâlniri şi activităţi ale grupurilor de stakeholderi la nivel regional;
întâlniri ale grupului de lucru regional pentru a identifica oportunităţile de îmbunătăţire a instrumentelor de politică şi a coordona feedback-ul evenimentelor locale/regionale și cele interregionale, cu scopul de a pregăti integrarea lecţiilor învăţate în planurile de acţiune;
evenimente interregionale pentru consolidarea capacităţilor și pentru schimbul de experienţe valoroase şi bune practici între parteneri;
vizite de studiu pentru o analiză mai aprofundată a experienţelor şi bunelor practici ale partenerului gazdă;
actualizarea platformei online;
identificarea lecţiilor învăţate în fiecare regiune;
pregătirea planurilor de acţiune regionale integrând concluziile şi contribuţiile desprinse din activităţile anterioare.

Pachetul de lucru 2: Diseminarea şi comunicarea
Obiectiv: participarea tuturor actorilorşi jucătorilor regionali interesați şi o vizibilitate corespunzătoare a activităţilor proiectului

planul de diseminare şi comunicare;
materiale de diseminare ale proiectului (pliante, postere, banner al proiectului);
actualizarea paginii web a proiectului şi dezvoltarea și monitorizarea prezenţei proiectului în rețelele sociale;
relaţii cu mass-media: buletine informative electronice, comunicate de presă, articole;
relaţii publice: evenimentele programului, Conferinţa Anuală EUROPARC şi evenimentele externe.

Pachetul de lucru 3: Management şi coordonare
Obiectiv: coordonarea și gestionarea în mod eficient a resurselor, abilităţilor şi a cunoştinţelor

reuniuni ale comitetului de conducere, la fiecare şase luni;
raportul de progres al proiectului, la fiecare şase luni;
evaluarea proiectului.

Faza 2
Pachetul de lucru 1: Monitorizarea implementării planului de acţiune
Obiectiv: verificarea gradului în care planurile de acţiune sunt puse în aplicare pe teren şi, de asemenea, evaluarea rezultatelor

sistem de monitorizare pentru a analiza dezvoltarea și rezultatele planurilor de acțiune. Dovezi ale succesului vor fi colectate și raportate programului;
întâlnire anuală a partenerilor proiectului.

Pachetul de lucru 2: Diseminarea şi comunicarea
Obiectiv: participarea actorilor regionali relevanți, a factorilor de decizie politici și a experților pentru a disemina rezultatele planurilor de acțiune către publicul larg.

actualizarea paginii web a proiectului şi dezvoltarea prezenţei proiectului în rețelele sociale prin informații referitoare la implementarea planurilor de acțiune;
relaţii cu mass-media: buletine informative electronice, comunicate de presă, articole;
relaţii publice: eveniment internațional de diseminare, Conferinţa Anuală EUROPARC şi evenimentele programului și cele externe.

Pachetul de lucru 3: Management şi coordonare
Obiectiv: coordonarea și gestionarea în mod eficient a resurselor, abilităţilor şi a cunoştinţelor în implementarea planurilor de acțiune și diseminarea rezultatelor proiectului

reuniuni anuale ale comitetului de conducere;
raportul de progres al proiectului: raportul anual de activitate și raportul final al proiectului;
evaluarea proiectului.

Implicarea stakeholderilor în procesul de elaborare și de implementare a politicilor din cele cinci regiuni din proiect se va face prin intermediul reuniunilor grupurilor de stakeholderi.

Cei mai relevanți factori interesați vor participa la un grup de lucru (Working Group), care reprezintă un organism operațional de colectare a experiențelor și a bunelor practici și de pregătire a planurilor de acțiune, cu sprijinul unor experți externi.

În final, aceștia vor participa activ la unele activități de cooperare interregională.

Această abordare asigură inputuri la nivel regional în aspectele care urmează să fie abordate în cadrul proiectului, și, în același timp, crește capacitatea factorilor interesați.

ÎNTÂLNIRI DE LUCRU ȘI CONFERINȚE

POSTER

Impact - Poster.pdf