Anunț

Institututul Național de Cercetare Dezvoltare în Turism – INCDT, cu sediul în strada Apolodor nr 17, Sector 5, București, organizează concurs în data de 19 mai 2020 pentru ocuparea unui post de execuție de asistent de cercetare științifică, normă întreagă, pe perioadă determinată de 15 luni în cadrul proiectului PORT Cultural: PORTofoliu de instrumente inovative pentru dezvoltarea durabilă a comunităților rurale cu potențial turistic, prin valorificarea elementelor de patrimoniu și identitate cultural (PORT Cultural), cod proiect: PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0884, contract de finanțare nr. 56PCCDI/2018.  Contractul de muncă se poate prelungi minim 2 ani după finalizarea proiectului.

Concursul se va desfășura în conformitate cu prevederile Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, Ordinul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 6560/2012 privind aprobarea standardelor minime necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior și a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, cu modificările și completările ulterioare, a Hotărârii nr. 583/2015 pentru aprobarea Planului Național de Cercetare-Dezvoltare și Inovare pentru perioada 2015-2020 (PNCDI III), cu completările și modificările ulterioare.

Candidații vor prezenta la înscriere un dosar de concurs care va conține:


• Copie a actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii;
• Curriculum vitae în format europass în limba română;
copii legalizate de pe diploma de bacalaureat, diploma de licenţă ori echivalentă, însoţite de foaia matricolă, 
copie legalizată de pe diploma de doctor în ramura de ştiinţă corespunzătoare postului (dacă este cazul);
• adeverință care să ateste participarea la un program de pregătire doctorală (dacă este cazul);
• copie (legalizată) de pe carnetul de muncă sau copie-extras din Registrul general de evidenţă a salariaţilor, pentru a dovedi vechimea;
• cazier judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, cu obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu la data desfășurării primei probe a concursului;
• adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
• asumarea răspunderii, în care să afirme că datele din dosar se referă la propriile activități și realizări, în caz contrar candidatul suportând consecințele legale. 


Condiții generale:


• are cetățenie română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
• cunoaște limba română, scris și vorbit;
are vârsta minimă reglementată de prevederile legale, are capacitate deplină de exercițiu;
• are stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau alte unități sanitare abilitate;
• îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specific potrivit postului scos la concurs;
• nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția cazului în care a intervenit reabilitarea.


Condiții specifice:


• studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în științe economice;
• să fie înscris într-un program de pregătire doctorală sau să dețină titlul de doctor în economie;
• cunoștințe avansate de limba engleză, scris și vorbit.


Concursul se va organiza astfel:


1. Depunerea dosarelor: până pe 15 mai 2020, ora 14:00
2. Susținerea concursului în sistem online (oral și scris): 19 mai 2020, ora 12:00
3. Afișarea rezultatelor pe site-ul INCDT: 22 mai 2020
4. Depunerea contestațiilor: 25 mai 2020
5. Afișarea rezultatelor finale: 26 mai 2020
Concursul constă în evaluarea dosarelor, interviu privind dezvoltarea carierei și evaluarea activității științifice și probă scrisă.

Dosarele se primesc la sediul Institutului Național de Cercetare Dezvoltare în Turism (Str. Apolodor nr. 17, sect. 5, București) sau scanate, pe mailul incdt@incdt.ro, până la data de 15 mai 2020, ora 14:00. 
Relaţii suplimentare se pot obţine la telefoanele: 021.316.25.35, 021.316.25.65.


BIBLIOGRAFIE CONCURS


• Rodica Minciu, Economia turismului, Editura Uranus, București, 2004
Maria Ioncică, Economia serviciilor. Abordări teoretice şi implicaţii practice, Editura Uranus, Bucureşti, 2006
• Nistoreanu Puiu, Ecoturism şi turism rural, Editura ASE, Bucureşti, 2006
Master Planul pentru dezvoltarea turismului național 2007-2016 Partea I și Partea II (http://turism.gov.ro/web/rapoarte) 
• Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a României. Orizonturi 2013-2020-2030 (http://www.mmediu.ro/beta/domenii/dezvoltare-durabila/strategia-nationala-a-romaniei-2013-2020-2030/) 
• Hotărârea de Guvern nr. 1122 din 15 iulie 2004 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Turism - I.N.C.D.T. Bucureşti
• Ordonanța  nr. 57 din 16 august 2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, cu modificările și completările ulterioare
• Legea   nr. 319 din  8 iulie 2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare


Rezultat concurs

Numele și prenumele candidatului Status 
 Bogdan I.C.  Admis
 Ruxandra D.  Retras