Anunț

Institutul Național de Cercetare Dezvoltare în Turism – INCDT, cu sediul în Strada Apolodor nr 17, Sector 5, București, organizează concurs pentru ocuparea unui post de execuție, cu normă întreagă, de asistent de cercetare științifică, pe perioadă determinată*, în cadrul proiectului PORT Cultural: PORTofoliu de instrumente inovative pentru dezvoltarea durabilă a comunităților rurale cu potențial turistic, prin valorificarea elementelor de patrimoniu și identitate cultural (PORT Cultural), cod proiect: PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0884, contract de finanțare nr. 56PCCDI/2018.* perioada determinată este de 24 luni, cu posibilitatea de prelungire după finalizarea proiectului.Concursul se va desfășura în conformitate cu prevederile Legii 319/2003, privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, Ordinul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 6560/2012 privind aprobarea standardelor minime necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior și a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, cu modificările și completările ulterioare, a Hotărârii nr. 583/2015 pentru aprobarea Planului Național de Cercetare-Dezvoltare și Inovare pentru perioada 2015-2020 (PNCDI III), cu completările și modificările ulterioare.Candidații vor prezenta la înscriere un dosar de concurs care va conține:

• copie a actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii;
• Curriculum vitae în format europass în limba română;
• copii de pe diploma de bacalaureat, diploma de licenţă ori echivalentă, însoţite de foaia matricolă,
• copie de pe diploma de doctor în ramura de ştiinţă corespunzătoare postului (dacă este cazul);
• adeverință care să ateste participarea la un program de pregătire doctorală (dacă este cazul);
• copie de pe carnetul de muncă sau copie-extras din Registrul general de evidenţă a salariaţilor, pentru a dovedi vechimea;
• cazier judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, cu obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu la data desfășurării concursului;
• adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
• asumarea răspunderii, în care să afirme că datele din dosar se referă la propriile activități și realizări, în caz contrar candidatul suportând consecințele legale.

Condiții generale:


• are cetățenie română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
• cunoaște limba română, scris și vorbit;
• are vârsta minimă reglementată de prevederile legale, are capacitate deplină de exercițiu;
• are stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau alte unități sanitare abilitate;
• îndeplinește condițiile de studii sau alte condiții specifice potrivit postului scos la concurs;
• nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția cazului în care a intervenit reabilitarea.

Condiții specifice:


• nivelul studiilor: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în științe economice.
• domeniul studiilor: doctorand sau doctor în economie
• vechime în specialitatea postului: 0 ani
• competențe lingvistice - cunoașterea limbii engleze la nivel avansat (scris și vorbit)
• Cunoștințe de operare pe calculator: Microsoft Office
• Competențe și abilități sociale: capacitate de a lucra în echipă, capacitate de comunicare interpersonală, rezistență la stres
Cerințe specifice: muncă de birou; disponibilitate pentru deplasări în țară și/sau în străinătate
Concursul se va organiza la sediul Institutului Național de Cercetare Dezvoltare în Turism, astfel:
Depunerea dosarelor: 30 august – 28 septembrie 2018
Susținerea concursului și afișarea rezultatelor la sediul INCDT: 1 octombrie 2018, ora 10.00.
Depunerea contestațiilor: 2 octombrie 2018
Afișarea rezultatelor finale: 5 octombrie 2018
Concursul constă în evaluarea dosarelor, interviu privind dezvoltarea carierei și evaluarea activității științifice și probă scrisă.Dosarele se primesc la sediul Institutului Național de Cercetare Dezvoltare în Turism (str. Apolodor nr. 17, sect. 5, București) până în data de 28 septembrie, ora 12.00.Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituției sau la tel. 021.316.25.35 sau 021.316.25.65.Director General,
Victor Timotin


BIBLIOGRAFIE CONCURS


• Rodica Minciu, Economia turismului, Editura Uranus, București, 2004
• Master Planul pentru dezvoltarea turismului național 2007-2016 Partea I și Partea II (http://turism.gov.ro/web/rapoarte/)
• Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a României. Orizonturi 2013-2020-2030 (http://www.mmediu.ro/beta/domenii/dezvoltare-durabila/strategia-nationala-a-romaniei-2013-2020-2030/)
• Hotărârea de Guvern nr. 1122 din 15 iulie 2004 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Turism - I.N.C.D.T. Bucureşti
• Ordonanța nr. 57 din 16 august 2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, cu modificările și completările ulterioare
• Legea nr. 319 din 8 iulie 2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare