ANUNŢ

 

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de director general la Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare înTurism – I.N.C.D.T. București, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 576 din 26 august 2016 privind aprobarea Metodologiei de concurs pentru ocuparea funcţiei de director general la institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, publicată în Monitorul Oficial nr.655 din 26 august 2016, Partea I.

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Turism – I.N.C.D.T. are sediul în municipiul Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5.

Domeniul/obiectul de activitate este efectuarea de cercetări fundamentale şi aplicative, de interes public şi naţional, care privesc dezvoltarea şi promovarea turismului românesc, în conformitate cu prevederile din Anexa I la Hotărârea Guvernului nr. 1122 din 15 iulie 2004 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Turism – I.N.C.D.T. București, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 692 din 2 august 2004, Partea I.

Condițiile de participare la concurs sunt cele prezentate în anexa nr.1 la metodologia de concurs prevăzută în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 576/2016.
Componența dosarului de concurs este conform anexei nr. 2 la metodologia de concurs prevăzută în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 576/2016.
Dosarul de concurs se depune on-line la adresa: https://selectingmanagers.research.ro.
Programul de desfăşurare a concursului:
Acţiuni Termen limită
Publicarea anunţului pentru concurs 15.03.2023
Data limită pentru depunerea dosarelor candidaților 28.04.2023
Data limită pentru verificarea și selecția dosarelor de concurs – etapa I 08.05.2023
Data limită pentru analiza și evaluarea dosarelor - etapa II / faza I 15.05.2023
Data pentru realizarea interviului: - etapa II / faza II 24.05.2023
Data estimată pentru validarea dosarului candidatului declarat câștigător 16.06.2023
 
 
Locul de desfăşurare a interviului: sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării - Bucureşti, Str. Mendeleev, Nr. 21-25, Sector 1, etajul 3, camera 301.
 
Documentele oferite spre consultare sunt disponibile la secretariatul comisiei de concurs precum şi pe paginile de internet:

https://www.research.gov.ro/sistemul-de-cercetare/institute-nationale-de-cercetare-dezvoltare/ și https://incdt.ro/

Informaţii suplimentare se pot obţine de la secretariatul comisiei de concurs: telefon centrală 021.303.41.99/interior 600, email: secretariat.ditt@research.gov.ro.


Documente suport:

a) Regulamentul de organizare şi funcţionare a INCDT;

b) Contractul colectiv de muncă în vigoare, încheiat conform legii;

c) Ultimele două rapoarte anuale de activitate ale INCDT;

d) Ultimele două bilanţuri contabile anuale, cu anexele aferente, depuse la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, întocmite conform legii, precum şi indicatorii de referinţă din ultimul an încheiat;

e) Lista de contracte de cercetare-dezvoltare aflate în derulare;

f) Un raport financiar care să includă: ultima balanţă de verificare; situaţia patrimoniului; situaţia economico-financiară pentru anul în curs; cheltuielile şi veniturile estimate pentru următorii 4 ani, rezultate din contracte şi obligaţii în curs;


g) Lista cu principalele acte normative aplicabile INCDT;

h) Actele normative specifice care stabilesc standardele minimale naţionale pentru acordarea titlurilor (gradelor profesionale) de cercetător ştiinţific gradul I şi, respectiv, de cercetător ştiinţific gradul II;

i) Domeniul/domeniile de cercetare-dezvoltare ale INCDT: Stiinte sociale - Economie

j) Modelul contractului-cadru de management ce se va semna cu MCID, care include şi fişa postului;

k) Bibliografia.