Anunț angajare

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltate în Turism organizează concurs pentru ocuparea unui post de asistent de cercetare știintifică cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată. Perioada de probă va fi de 3 luni, iar salariu brut va fi de 4.000 RON pe lună. Candidatul trebuie sa fie absolvent cu diplomă de licență în domeniu geografie sau economie sau în orice alt domeniu înrudit (alternativ se acceptă și candidați care vor susține examenul de licența în luna iulie 2022). Calitatea de doctorand (sau intenția de înscriere ulterioară în cadrul unei școli doctorale) constituie un avantaj. Relații suplimentare se pot obține la 021/316.25.35.


Condiții de participare:
 • absolvent cu diplomă de licență în domeniu geografie sau economie sau în orice alt domeniu înrudit / alternativ se acceptă și candidați care vor susține de licența în luna iulie 2022 cu condiția ca ulterior să se aducă o dovadă a susținerii acestui examen iar nota finală a examenului de licență sa fie de minim 8;
 • are cetățenia română, sau a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor; aparținând Spațiului Economic European
 • cunoașterea limbii române;
 • cunoașterea limbii engleze (scris, citit, vorbit) - nivel mediu;
 • abilități în folosirea calculatorului – pachetul MS Office; cunoașterea altor programe de specialitate (d. ex. ArcGIS, SPSS etc.) constituie un avantaj.

Înscrierea la concurs:

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să cuprindă următoarele documente:

 1.  copie după cartea de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, conform legii;
 2.  copii legalizate de pe diploma de bacalaureat sau echivalentă, diploma de licenţă ori echivalentă, însoţită de foaia matricolă;
 3. curriculum vitae;
 4. certificat de cazier judiciar;
 5. adeverință care să ateste participarea la un program de pregătire doctorală (dacă este cazul) ;
 6. alte diplome /lucrări publicate relevante (dacă este cazul).

Desfășurarea concursului:

Concursul constă în două probe: analiza dosarului de candidatură și interviul. Pentru ambele probe Comisia de concurs va acorda note de la 1 la 10, nota finală fiind constituită din media aritmetică a notelor acordate pentru dosar și pentru interviu.


Calendarul concursului:

(data limită) 4 iulie 2022, ora 16.30 – depunerea dosarului de înscriere la sediul institutului din București, str. Apolodor, nr. 17 (clădirea Ministerului Justiției), et. 6;
5 iulie 2022 – interviul (detaliile privind ora susținerii interviului vor fi comunicate telefonic fiecărui candidat) ;
6 iulie 2022 – afișarea rezultatelor pe site-ul institutului;
7 iulie 2022 – depunerea eventualelor contestații la sediul institutului;
8 iulie – afișarea rezultatelor finale pe site-ul institutului.
(data limită) 4 iulie 2022, ora 16.30 – depunerea dosarului de înscriere la sediul institutului din București, str. Apolodor, nr. 17 (clădirea Ministerului Justiției), et. 6;


Bibliografie:

• Hotărârea de Guvern nr. 1122 din 15 iulie 2004 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Turism - I.N.C.D.T. Bucureşti
• Ordonanța nr. 57 din 16 august 2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, cu modificările și completările ulterioare
• Legea nr. 319 din 8 iulie 2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare
• Master Planul pentru dezvoltarea turismului național 2007-2016 Partea I și Partea II (disponibil la http://turism.gov.ro/web/rapoarte/)